algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Innovateq gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem en onder nummer 53571118 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Arnhem.

Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Innovateq gesloten overeenkomsten.

1.2 Offertes zijn 6 weken geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Dit is alleen anders als deze door Innovateq uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Innovateq een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Innovateq pas nadat deze schriftelijk door Innovateq zijn bevestigd.

1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Innovateq wenst te verstrekken of heeft verstrekt, dient hij Innovateq, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

2.1 Innovateq zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Innovateq de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever is gehouden al dat gene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Innovateq conform artikel 2.1 mogelijk te maken, in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Als Innovateq op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Innovateq namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het werk, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Innovateq, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

2.5 Als bij de uitvoering van de opdracht Innovateq volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de -bepalingen uit- de algemene voorwaarden van de toeleverancier ook gelden jegens de opdrachtgever.

2.6 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het werk te controleren en goed te keuren. Als Innovateq, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Innovateq zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.7 Een door Innovateq opgegeven termijn voor het volbrengen van het werk heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Innovateq is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het werk, pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem / haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

2.8 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van Innovateq.

2.9 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de opdrachtgever van enig klachtwaardig handelen redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen maar in elk geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Innovateq te worden meegedeeld.

Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

3.1 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Innovateq tot stand gebrachte voortbrengselen, zoals werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden en alle andere intellectuele eigendomsrechten eigendom van Innovateq, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Innovateq daartoe gerechtigd.

3.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Innovateq ten allen tijde gerechtigd om zijn / haar naam op of bij het werk en op de geleverde website te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Innovateq openbaar te maken of te verveelvoudigen. Tevens is een opdrachtgever niet gemachtigd merknamen en of andere Innovateq gerelateerde uittingen te verwijderen.

3.4 Tenzij anders is overeengekomen kan de opdrachtgever ook jegens Innovateq geen aanspraak maken op afgifte of levering van de door Innovateq ontworpen / gebruikte digitale bronbestanden.

Artikel 4. Gebruik en fair use

4.1 De opdrachtgever en haar opdrachtgevers zijn verplicht om de door Innovateq verrichte diensten te gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden, de overeenkomst en de instructies van Innovateq. Met het accepteren van deze fair use policy accepteert de opdrachtgever dat hij in ieder geval niet het recht heeft tot:

– het kopen, verhuren, vervreemden, het verstrekken aan derden, verveelvoudigen en/of openbaren van de toegangsgegevens en/of de (bron)code van de- programmatuur waarlangs toegang wordt verleend of diensten worden verricht;

– het (proberen te) onderzoeken, of testen van de kwetsbaarheid van de systemen of netwerken waar Innovateq gebruik van maakt en/of het binnendringen/doorbreken van de beveiliging zonder dat Innovateq daar expliciet toestemming voor heeft gegeven;

– het publiceren van documenten, of de koppeling daar naar toe, op Internet, waarop intellectuele eigendoms- of andere rechten rusten, zonder dat daarvoor uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende is gekregen;

– het hinderen van een andere opdrachtgever van de systemen van Innovateq, bijvoorbeeld door het verzenden van kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een -e-mail- systeem, het proberen om een systeem te overbelasten;

– [SPAM] Het versturen van grote hoeveelheden e-mailberichten (bulk), voor de verzending waarvan de ontvanger niet vooraf, expliciet en aantoonbaar toestemming heeft gegeven (opt-in).

– het ontwerpen, creëren, introduceren en/of verspreiden van computervirussen;

– het (seksueel) intimideren van anderen via het Internet en het verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval, maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en / of de menselijke waardigheid. Maar ook materiaal dat een uiting is van of aanzet is tot discriminatie;

4.2 Mocht de opdrachtgever in strijd handelen met bovenstaande voorwaarden, dan heeft Innovateq de volgende combinaties van- rechten:

– Het verwijderen van product- en/of andere informatie afkomstig van de opdrachtgever of van door hen ingeschakelde derde(n)

– Het verwijderen of verplaatsen van -delen van- de systemen van Innovateq, de daarop beschikbare diensten, de gebruikersna(a)m(en)

wachtwoord(en) van de opdrachtgever met betrekking tot de bij Innovateq ingekochte diensten en/of producten.

– Het per direct beëindigen van de dienstverlening, zonder recht op restitutie van al betaalde gelden voor de al door Innovateq verrichte dienstverlening.

– Het vorderen van volledige schadevergoeding.

4.3 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen als gevolg van de overeenkomst met Innovateq, verkrijgt hij een niet exclusief recht tot het gebruik van het werk, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

4.3 Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de dienstverlening beperkt tot dat gebruik, de bestemming van het werk, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.

4.4 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Innovateq niet gerechtigd het werk ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Als het voornemen bestaat om de bestemming te wijzigen moet daarvan bericht worden gedaan aan Innovateq. De administratie van Innovateq strekt daaromtrent tot uitsluitend bewijs.

4.5 Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Innovateq veranderingen in de voorlopige of definitieve werken, aan te brengen of te laten aanbrengen.

4.6 Innovateq heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het werk te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 5. Honorarium

5.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Innovateq voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Het honorarium kan jaarlijks worden aangepast, onder meer aan de hand van het algemeen prijsindexcijfer van het CBS.

5.2 Als Innovateq door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, of deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gefactureerd, op basis van de gebruikelijke, door Innovateq gehanteerde tarieven. Innovateq maakt hiervan vooraf melding.

5.3 Als de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Innovateq na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Als uit een dergelijke controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 6. Facturering en betaling

6.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum. Als na het verstrijken van deze termijn door Innovateq nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente plus de wettelijke opslag inzake handelsovereenkomsten. Alle door Innovateq gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,-.

6.2 Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte en eerste opzet van de website. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd.

6.3 Innovateq heeft het recht om facturen elektronisch te versturen, hetgeen opdrachtgever hierdoor accepteert.

6.4 Innovateq heeft het recht om deelfacturen toe te zenden.

6.5 Access-, hosting-, colocating-abonnementen en overeenkomsten voor aanverwante internetdiensten, waaronder begrepen servicecontracten worden vooraf, per kalenderjaar gefactureerd.

6.6 De opdrachtgever verricht de aan Innovateq verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Innovateq heeft verstrekt.

6.7 Een maand na facturatie wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.

6.8 Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt alle aan de opdrachtgever verstrekte rechten, zoals maar niet uitsluitend de rechten die voortvloeien uit de overeenkomst, te vervallen. Dit is alleen anders als de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht in de visie van Innovateq van ondergeschikt belang is.

Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst

7.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. De schadevergoeding is niet van toepassing bij abonnementen, zoals hosting.

7.2 Als de overeenkomst door Innovateq wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan Innovateq redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden

in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkomingen. Zij zullen ook als zodanig behandeld worden.

7.3. De opdrachtgever kan geen kosten, schadevergoeding in rekening brengen door ontbinding of bij beëindiging door opzegging door Innovateq.

7.4 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Innovateq op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

7.5 Zowel Innovateq als de opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval -een verzoek tot faillissement of surcéance inzake de andere partij.

7.6 Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde werken te gebruiken.

7.6 Wanneer de werkzaamheden van Innovateq bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd.

7.7 Een overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Artikel 8. Garanties en vrijwaringen

8.1 Innovateq garandeert dat de voortbrengselen door of vanwege Innovateq zijn ontworpen en dat, als er auteursrecht op de voortbrengselen rust, Innovateq geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 De opdrachtgever vrijwaart Innovateq of door Innovateq bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 De opdrachtgever vrijwaart Innovateq voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Innovateq kan niet aansprakelijk worden gesteld, ook niet als Innovateq taken aan toeleveranciers heeft uitbesteed, voor

-Fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

-Misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst als deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens / materialen.

-Fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder het off line zijn van servers of andere elektronische diensten van derden ten behoeve van Innovateq.

-Gebreken -in offertes- van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven- door toeleveranciers.

-Fouten in het werk of de tekst / gegevens als de opdrachtgever, in overeenstemming met het bepaalde in art. 2.5 goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

-Fouten in het werk of de tekst / gegevens, als de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

-Taalkundige, tekstuele / of grammaticale fouten.

-De aanschaf of levering en/of de installatie van software voor het maken / aanpassen van de geleverde html teksten en/of voor het uploaden van de website naar een webserver.

-Het afwezig zijn van voldoende ruimte op de webserver van de opdrachtgever om de door

Innovateq geleverde website te kunnen plaatsen / redelijk te kunnen onderhouden.

9.2 Innovateq past in haar dienstverlening een e-mailfilter en een spamfilter toe. Innovateq spant zich in om een zo goed mogelijke beschikbaarheid van het e-mailfilter en spamfilter te bieden aan haar klanten. Niettemin kan Innovateq niet garanderen dat de klant verschoond blijft van alle spamberichten

en/of berichten met daarin virussen en daarmee verband houdend bedreigingen. Daarnaast garandeert Innovateq niet dat het geen berichten verplaatst en verwijdert die geen spam en/of virussen bevatten. De klant blijft hiervoor altijd verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gegevens, bijvoorbeeld door het verzorgen van voldoende back-up van zijn gegevens.

9.3 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Innovateq of de bedrijfsleiding van

Innovateq, is de aansprakelijkheid van Innovateq voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 2250,- of, als het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

9.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

9.5 De opdrachtgever is gehouden, als redelijkerwijs mogelijk, kopieën van de door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Als de opdrachtgever dit nalaat, kan Innovateq niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

9.6 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Innovateq jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke dan wel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

10.2 In dat kader wordt onder overmacht in de contractuele relatie met onze wederpartijen in ieder geval verstaan een zodanige storing of belemmering van de telecommunicatievoorzieningen van derden welke normale doorgifte van telecommunicatiediensten gedurende kortere of langere tijd verhindert.

10.3 Als naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

10.4 Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

10.5 Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

10.6 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1.Het is de opdrachtgever, zonder schriftelijke toestemming, niet toegestaan enig recht uit een met Innovateq gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van de gehele onderneming.

11.2. Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3.De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

11.4.Op de overeenkomst tussen Innovateq en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Arnhem is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.

DIENSTVERLENING

De bepalingen die in dit hoofdstuk staan vermeld, zijn naast de algemene bepalingen van toepassing als Innovateq ook diensten verleent.

Artikel 12. Meerdere leveranciers

Als de overeen te komen dienstverlening verband houdt met door anderen verleende en/of te verlenen diensten en/of door anderen geleverde en/of te leveren zaken, is de opdrachtgever verplicht om Innovateq daarvan voor het totstandkomen van de overeenkomst in kennis te stellen; met vermelding van de namen van de andere leveranciers.

Artikel 13. Uitvoering

13.1 Innovateq verbindt zich om de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van met de afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.

13.2 Als is overeengekomen dat de dienstverlening in gefaseerd plaats vindt, is Innovateq bevoegd om het uitvoeren van de volgende fasen uit te stellen, tot dat opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.3 Innovateq is alleen verplicht om bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening aanwijzingen van de opdrachtgever op te volgen, als dat bij de overeenkomst uitdrukkelijk tot stand is gekomen. Bovendien moeten de aanwijzingen tijdig zijn verstrekt en redelijk zijn. Innovateq is in geen geval verplicht om aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening nadelig beïnvloeden. De aanwijzingen kunnen leiden tot meerwerk.

13.4 Innovateq is bevoegd om de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door één of meer anderen – dan één of meer bepaalde personen met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren.

Artikel 14. Wijziging en meerwerk

14.1 Als Innovateq op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, dan is opdrachtgever het bedrag van de kosten daarvan aan Innovateq verschuldigd. Innovateq is niet verplicht om buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst totstandkomt.

14.2 Opdrachtgever aanvaardt dat door het verrichten van meerwerk in de zin van artikel 14.1. – het volbrengen van de overeengekomen dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden beïnvloed.

ONTWIKKELING, GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN COMPUTERPROGRAMMATUUR

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de algemene bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen in het hoofdstuk “Dienstverlening” van toepassing als Innovateq in opdracht van opdrachtgever computerprogrammatuur ontwikkelt en/of Innovateq in opdracht van opdrachtgever programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stelt.

Artikel 15. Ontwikkeling van computerprogrammatuur

15.1 Innovateq verbindt zich de opdracht om programmatuur te ontwikkelen naar beste kunnen en met zorg uitvoeren op basis van de gegevens die opdrachtgever heeft verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de consistentie.

15.2 Innovateq mag de juistheid, volledigheid en consistentie van de ter beschikking gestelde gegevens en functionele specificaties onderzoeken en de uitvoering van de overeengekomen opdracht opschorten, tot dat opdrachtgever de geconstateerde onvolkomenheden heeft gezuiverd.

Artikel 16. Gebruik van computerprogrammatuur

16.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 3 en 4 heeft de afnemer het niet-exclusieve recht om krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur tijdens de duur en met inachtneming van de overeenkomst te gebruiken op de verwerkingseenheden en voor de aansluitingen, waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht van de afnemer omvat – onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden – uitsluitend het recht om de programmatuur te laden en uit te voeren.

16.2 Dit gebruiksrecht is uitdrukkelijk niet vatbaar voor overdracht. Het is opdrachtgever niet toegestaan om – dragers van – de programmatuur te verkopen, te verhuren, te vervreemden, aan derden ter beschikking te stellen, ten behoeve van derden te gebruiken, en ook niet om op – dragers van – de programmatuur beperkte rechten te vestigen.

16.3 Opdrachtgever is verplicht om bij het einde van het gebruiksrecht alle – dragers van – de krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde programmatuur aan Innovateq terug ter beschikking te stellen.

Artikel 17. Aflevering, installatie en acceptatie

17.1 Innovateq zal de krachtens de overeenkomst te ontwikkelen en/of ter beschikking te stellen programmatuur overeenkomstig de schriftelijk overeen te komen functionele specificaties afleveren en, als dat bij het totstandkomen van de overeenkomst is overeengekomen, installeren. De programmatuur zal als door de afnemer aanvaard gelden bij de aflevering, of, als een door Innovateq uit te voeren installatie is overeengekomen, bij het voltooien van de installatie.

17.2 De afnemer dient uit eigen initiatief de diverse items en/of functionaliteiten te testen binnen een periode van vier weken. Na deze periode vervalt het recht om een acceptatie te onthouden.

17.3 Als bij het totstandkomen van de overeenkomst een acceptatietest is overeengekomen en uit de acceptatietest fouten – in de zin van het niet voldoen aan de functionele specificaties – naar voren komen, die de voortgang van de acceptatietest belemmeren wordt de testperiode onderbroken, tot dat de belemmering is opgeheven.

17.4 Als bij het totstandkomen van de overeenkomst een acceptatietest is overeengekomen en uit de acceptatietest fouten – in de zin van het niet voldoen aan de functionele specificaties – naar voren komen, is Innovateq verplicht om zich naar beste vermogen en met zorg in te spannen deze fouten

– mits voor het einde van de testperiode door de afnemer schriftelijk aan Innovateq gemeld -binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Innovateq bevoegd is tijdelijke oplossingen, programma-omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.

17.5 De afnemer is niet bevoegd om aan de programmatuur de acceptatie te onthouden op gronden, die geen verband houden met de bij totstandkomen van de overeenkomst schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en evenmin op grond van het bestaan van kleine fouten, die aan het gebruik van de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden niet in de weg staan.

17.6 Het niet accepteren van een bepaalde fase en/of een bepaald onderdeel staat niet in de weg aan het accepteren van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

Arnhem, 1 september 2011